Stjecanje nekretnina u Republici Hrvatskoj

Postupak stjecanja nekretnine u Republici Hrvatskoj je prilično jednostavan i siguran te je reguliran Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.

Za stjecanje vlasništva nad nekretninama ne postoje nikakve prepreke za rezidente Republike Hrvatske te za stanovnike EU dok za stanovnike država izvan EU se primjenjuje pravilo reciprociteta. Nekretnine mogu stjecati sve pravne i fizičke osobe.

Svi pravni koraci koji reguliraju odnose između kupca i prodavatelja ovjeravaju se kod javnog bilježnika.

Sklapanje kupoprodajnog ugovora u pravilu se radi za objekat čija je gradnja završena te je ishodovana pravovaljana uporabna dozvola. Kod takvih nekretnina prodavatelj i kupac odmah sklapaju kupoprodajni ugovor. Ukoliko je nekretnina koja je predmet prodaje još uvijek u izgradnji, prodavatelj i kupac svoje odnose reguliraju predugovorom o kupoprodaji.

Kupoprodajni proces ima nekoliko koraka, a oni su slijedeći: prilikom sklapanja predugovora kupac plaća akontaciju (kaparu), parcijalno plaćanje po fazama gradnje prema definiranoj dinamici. Po završetku građenja i ishodovanja pravovaljanje uporabne dozvole i izrade elaborata etažacije, prodavatelj i kupac sklapaju ugovor o kupoprodaji. Ugovorom se definira vremenski period za uplatu ostatka vrijednosti nekretnine po čijem zaprimanju kupac radi uknjižbu vlasništva na nekretnini.

U skladu s odredbama Zakona o PDV-u (porez na dodanu vrijednost), iznos PDV-a u Republici Hrvatskoj je 25%.

Kupljeni stan moguće je prenamjeniti u turistički apartmant te po osnovi komercijalne dijelatnosti ostvariti pravo na odbitak pretporeza do maksimalnog iznosa od 25%.